Документи

Правилник на училището

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образование

Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

 

Образователни услуги

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

Обявление за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Политика за поверителност и защита на личните данни

Правилник за обработка на лични данни на физически лица 

Заявление за достъп до лични данни

Заявител за доставка на продукти по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Препис - извлечение от протокол на ПС