Документи

Правилник на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Годишен план

Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

     Образец 1

Дневен режим

График за консултации на учителите по чл. 27 от Наредба №10 на МОН

График за консултации по предмети по чл. 178 ал. 1 т. 5 от ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование

Седмично меню - 01.10.-05.10.2018 г.

Седмично меню - 08.10.-12.10.2018 г.