В първи клас

Заповед № РД 15 - 214 / 08.03.2018 г. на директора на училището за определяне на училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2018 /19 година

Заповед № РД 15-226 / 15.03.2018 г. на директора на училището за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018/19 година и за определяне на критерии за прием на ученици в І клас